Privacybeleid

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook als zodanig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Welke gegevens verzamelt en worden verwerkt door CODICO VZW?

Persoonsgegevens

CODICO VZW verzamelt en verwerkt alleen de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • Naam en adres gegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • E-mail adres
  • Gegevens omtrent inschrijvingen, lidmaatschap en bevragingen

Automatisch Gegenereerde Informatie

CODICO VZW verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van deze website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt CODICO VZW informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door CODICO VZW

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt CODICO VZW uw persoonsgegevens?

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website kunt u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. 

Afhandeling inschrijvingen

Wanneer u bij ons inschrijft, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Ondersteunende dienstverlening

Op basis van geregistreerde gegevens in het verleden kunnen wij u op uw verzoek aanvullende informatie verstrekken c.q. advies geven.

Contactformulier en mailing

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan. 

Wij bieden tevens een mailing, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst met leden. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden via mail voor de ontvangst van onze mailing.

Op welke wijze beschermt CODICO VZW uw persoonsgegevens?

CODICO VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van een door uzelf ingesteld persoonlijk wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door CODICO VZW vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

CODICO VZW zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

De door u ingevoerde gegevens kunnen door ons in het kader van de afhandeling aan derden (bijv. de bezorger) worden doorgegeven. In dit geval wordt een overeenkomst gesloten met het bedrijf, om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid behandelen. CODICO VZW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CODICO VZW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar codicogo@gmail.com. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. CODICO VZW zal u zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt. 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van CODICO VZW?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de link klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. CODICO VZW heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. CODICO VZW accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van CODICO VZW heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via deze website zijn verkregen en voor het verwerken van uw gegevens, uitgevoerd door derden waarmee wij een verwerkersovereenkomst gesloten hebben. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

codicogo@gmail.com