Statuten

 

Coördinatieraad directeurs-coördinatoren basisonderwijs GO!

CODICO
Vereniging zonder winstoogmerk

de Bavaylei 134 4 1800 Vilvoorde België

Ontslagen, Benoemingen,Wijziging statuten

Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)

De algemene vergadering van 01/07/2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Naam

§ 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam Coördinatieraad directeurs-coördinatoren Basisonderwijs GO!, afgekort CODICO.

§ 2. Onder het begrip ‘directeur-coördinator’ wordt begrepen de directeurs-coördinatoren in functie.

§ 3. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vereniging als rechtspersoon moeten volgende gegevens bevatten: het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het emailadres en de website, in voorkomend geval het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2. Zetel
§ 1. De maatschappelijk zetel van de vereniging is gevestigd te Vilvoorde, de Bavaylei 134 bus 4,

behorend tot het Vlaams gewest.

§ 2. Het secretariaat en het archief van de vereniging bevinden zich in de maatschappelijke zetel. De voorzitter van het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de werking van het secretariaat en de secretaris voor het bewaren van het archief.

Artikel 3. Opdracht

§ 1. De vereniging heeft als belangloos doel en als voorwerp: de directeurs-coördinatoren of coördinerend directeurs van de scholengemeenschappen basisonderwijs die lid zijn van de vereniging, als groep te vertegenwoordigen in en buiten het onderwijsveld en hen te ondersteunen in hun functie.

§ 2. De vereniging wil bovendien:

een adviserend orgaan zijn met betrekking tot het basisonderwijs t.a.v. het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en de overheid
de verbondenheid tussen de leden bewerkstelligen
de deskundigheid van de leden verhogen

de scholengemeenschappen basisonderwijs van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ondersteunen.

De vereniging zal hiertoe nascholingen, congressen organiseren en contacten onderhouden met verschillende netwerken binnen en buiten het onderwijs.

Artikel 4. Werking
§ 1. De vereniging bestaat uit drie organen:

de Algemene Vergadering
een overkoepelend bestuursorgaan regionaal gebonden adviesgroepen

Deze drie organen krijgen een welbepaalde plaats binnen een VZW-structuur § 2. De werking van de vereniging steunt op volgende principes:

een democratische besluitvorming
de betrokkenheid van elke directeur-coördinator en voorzitter scholengemeenschap basisonderwijs een transparante werking
een krachtige beleidsvoering
een efficiënte inzet van expertise

§ 3. Deze vijf elementen zijn de uitgangspunten voor de werking van de vereniging op zich en de samenwerking tussen de drie organen. Zij onderschrijven de eigenheid van het GO! en het grondbeginsel waarop het GO! steunt.

Artikel 5. Duur
§ 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de

Algemene Vergadering, onder de voorwaarden vermeld in artikel 21 van deze statuten. § 2. Het werkingsjaar van de vereniging loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december.

Hoofdstuk II. Het lidmaatschap van de vereniging Artikel 6. Leden

§ 1. De vereniging is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden, die alleen natuurlijke
personen kunnen zijn. Enkel directeur-coördinatoren(DICO’s) en de voorzitters van een scholengemeenschap basisonderwijs, behorend tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kunnen effectief lid zijn.
Het bestuursorgaan kan, onder door hen te bepalen voorwaarden, personen als ereleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door deze statuten en worden opgenomen in een afzonderlijk huishoudelijk reglement.
De term “lid” of “leden” verder in deze statuten verwijzen naar de effectieve leden.

§ 2. Men kan zich aanmelden als lid door de overschrijving van het lidgeld van de vereniging of door een eenvoudig verzoek via brief of mail t.a.v. de voorzitter. Het aanvaarden van nieuwe leden gebeurt door de Algemene Vergadering nadat het bestuursorgaan nagegaan heeft of zij voldoen aan de voorwaarden.

§ 3. Lidmaatschap tot de vereniging sluit aanvaarding van de statuten in.

§ 4. De vereniging dient minimaal 9 effectieve leden te tellen.
§ 5. De aangenomen leden zijn automatisch lid van één van de adviesgroepen.

Artikel 7. Lidmaatschapsbijdrage
§ 1. De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage waarvan het bedrag bepaald wordt door de

Algemene Vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

§ 2. De in § 1 bedoelde lidmaatschapsbijdrage bedraagt voor de effectieve leden maximum 50 Euro en voor de toegetreden leden maximum 1000 Euro.

Artikel 8. Ontslag en uitsluiting
§ 1. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet op schriftelijk verzoek van het lid zelf

ter attentie van het bestuursorgaan gestuurd worden.
§ 2. Een lid is ontslagnemend wanneer hij zijn lidmaatschapsbijdrage niet binnen de gestelde termijn betaalt.

§ 3. Er wordt een einde aan het lidmaatschap gesteld wanneer een lid de functie van directeur-coördinator of voorzitter van een scholengemeenschap niet meer uitoefent.

§ 4. De Algemene vergadering is gemachtigd een lid om andere dan in § 1, § 2 en § 3 vermelde redenen te ontslaan. Een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden is in dit geval vereist. Minstens tweederde van de leden dienen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Voor de uitsluiting van een lid worden enkel de uitgebrachte stemmen geteld. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet als tegenstem meegeteld.

Hoofdstuk III. De Algemene Vergadering Artikel 9. Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan en bij diens afwezigheid door het oudste lid.

Artikel 10. Stemming
§ 1. Elk lid heeft bij aanwezigheid of bij volmacht één stem.
§ 2. Elk lid kan de notulen op een digitaal platform waarvan de vereniging eigenaar is, raadplegen.

Artikel 11. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering beschikt over volgende bevoegdheden:

1° de goedkeuring en wijziging van de statuten;

2° de aanvaarding en uitsluiting van leden, op voordracht van het bestuursorgaan;

3° de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening;

4° de bekrachtiging van de jaarlijkse bijdrage van de leden;

5° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

6° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

7° de formulering van de beleidslijnen die door de vereniging in haar werking zullen gevolgd worden;

8° de benoeming van vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden; 9° de ontbinding van de vereniging;
10° de goedkeuring van het jaarlijkse werkingsverslag;
11° de oprichting van en wijziging van het aantal adviesgroepen;

12° de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;

13° de omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

14° de uitoefening van alle bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of deze statuten. Artikel 12. Werking

§ 1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens andersluidend in de wet of deze statuten.

§ 2. De Algemene Vergadering kan geldig besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidend in de wet of deze statuten. De onthoudingen, ongeldige stemmen en afwezigheden worden niet meegeteld in de beoordeling.

§ 3. Over een statutenwijziging en de uitsluiting van een lid kan de Algemene Vergadering alleen op een geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

§4. Een statutenwijziging en de uitsluiting van een lid kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel de uitgebrachte stemmen tellen mee.

§ 5. Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 6. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten de wijzigingen aan te nemen met de meerderheden zoals vermeld in dit artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde. De tweede vergadering mag ten vroegste zestien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§ 7. Er wordt afzonderlijk gestemd over de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de commissarissen. § 8. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Artikel 13. Samenkomst, agenda en notulen
§ 1. De Algemene Vergadering komt ten minste één maal per jaar samen voor het goedkeuren van de

jaarrekening van het afgelopen jaar en van de begroting.
§ 2. Ten allen tijde mag het bestuursorgaan een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

§ 3. Het bestuursorgaan is verplicht een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één van de adviesgroepen hierom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, die in dat geval een Bijzonder Algemene Vergadering houdt binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van het verzoek. Het samenroepen is eveneens verplicht op verzoek van één vijfde van de effectieve leden. In dit geval wordt tot bijeenkomst opgeroepen binnen de 21 dagen en zal de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na bijeenroeping plaatsvinden.

§ 4. Het samenroepen van de Algemene Vergadering gebeurt door de voorzitter van het bestuursorgaan bij middel van een schrijven aan alle leden dat minstens vijftien dagen vooraf verstuurd wordt en dag, uur, plaats en agenda vermeldt. Het samenroepen kan ook per e-mail worden verstuurd. Indien de voorzitter belet is, neemt de ondervoorzitter deze taak op.

§ 5. Elk agendapunt dat door één van de adviesgroepen schriftelijk en voorafgaand aan de vergadering is voorgesteld, wordt op de agenda geplaatst. Dit gebeurt tevens als één twintigste van de effectieve leden hierom en op deze wijze hierom vragen.

§ 6. Aan de agenda kunnen bij aanvang van de vergadering punten worden toegevoegd alleen als alle leden aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met de uitbreiding van de agenda.

§ 7. Over de punten die in de rondvraag worden behandeld, kunnen geen beslissingen worden genomen.

§ 8. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die door alle leden van de vereniging, via een digitaal platform waarvan de vereniging eigenaar is, kunnen worden ingezien. Belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de besluiten van de algemene vergadering, hiertoe richten zij een verzoek aan het bestuursorgaan.

Hoofdstuk IV. Het bestuursorgaan Artikel 14. Verkiezing en benoeming

§ 1. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat bij gewone meerderheid de leden van het bestuursorgaan. Enkel leden van de vereniging kunnen in het bestuursorgaan zetelen.

§ 2. Het bestuursorgaan wordt verkozen voor een periode van drie opeenvolgende werkingsjaren, het lopende werkingsjaar inbegrepen, ongeacht wanneer de leden zijn ingetreden.

§ 3. De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. § 4. De verkiezing van de bestuurleden wordt georganiseerd per adviesgroep.

§ 5. Gemotiveerde en naar deskundigheid onderbouwde kandidaturen worden aan de ontslagnemende voorzitter gericht, ten laatste vijf dagen voor de uiterste datum bepaald door het bestuursorgaan. Wanneer tussentijds nieuwe bestuursleden nodig zijn, kunnen kandidaturen ingediend worden door leden uit de respectievelijke adviesgroepen. Ook deze worden voorafgaand gericht aan de voorzitter.

§ 6. De kandidaten worden geacht bereid te zijn een bestuursfunctie op te nemen. § 7. De stemming is geheim.

Artikel 15. Samenstelling
§ 1. Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit vijf verkozen leden uit elke adviesgroep.

§ 2. Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en technici.

§ 3. De voorzitter en ondervoorzitter komen elk uit een andere adviesgroep.
§ 4. Elke bestuursperiode wordt het voorzitterschap afwisselend toegewezen aan een bestuurslid van elke

adviesgroep, uitgezonderd bij ontstentenis van kandidaturen.

§ 5. De functie van voorzitter kan slechts voor één periode van drie jaar aan eenzelfde persoon worden toegewezen, uitgezonderd bij ontstentenis van kandidaturen.

§ 6. Indien de voorzitter niet bij consensus kan worden bepaald binnen het bestuur, verkiezen de leden van de vereniging de voorzitter onder de kandidaten bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 7. Zijn uitgesloten van het voorzitterschap, zij die kandidaat zijn voor of bekleder zijn van een politiek mandaat; zij die geen functie meer uitoefenen van directeur-coördinator of coördinerend directeur van een scholengemeenschap basisonderwijs; zij die voorzitter, bestuursverantwoordelijke of communicatieverantwoordelijke zijn van een vereniging/scholengroep/associatie die activiteiten organiseert, adviezen formuleert en communicatie verzorgt omtrent onderwijsgebonden thema’s. De functie van algemeen directeur is onverenigbaar met een bestuursfunctie binnen de vereniging.

§ 8. De akten betreffende de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de bestuurders worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank.

§ 9. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan met betrekking tot de activiteiten van de vereniging; hun aansprakelijkheid is beperkt tot het mandaat dat hun werd toevertrouwd.

§ 10. Indien door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutaire minimum van 4 per adviesgroep, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

§ 11. Alle bevoegdheden die de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering, worden toegekend aan het bestuursorgaan.

§ 12. De vereniging wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij kunnen elk afzonderlijk optreden. Enkel het bestuursorgaan, bij monde van de voorzitter, is gemachtigd standpunten in het openbaar in te nemen. Deze standpunten beperken zich tot de in artikel 3 vermelde doelen.

§ 13. De stichters organiseren de eerste verkiezingen voor de samenstelling van het bestuursorgaan.

Artikel 16. Werking

§ 1. Het bestuursorgaan vergadert tenminste drie maal per jaar.

§ 2. Wanneer een derde van de bestuurders erom vraagt, en telkens het belang van de vereniging het vereist, komt het bestuursorgaan bijeen op uitnodiging van de voorzitter of bij diens ontstentenis op uitnodiging van de ondervoorzitter. De oproepingsbrief – of mail bevat dag, uur, plaats en agenda. De oproepingsbrief kan ook per e-mail worden verstuurd.

§ 3. Het bestuursorgaan vraagt aan de adviesgroepen standpunten voor beslissingen die ze wenst te nemen of licht de beslissingen toe die ze voorlopig heeft genomen bij hoogdringendheid.

§ 4. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

§ 5. Het bestuursorgaan stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen en aanvullingen gebeuren op dezelfde manier.

§ 6. Het bestuursorgaan behartigt de standpunten van de adviesgroepen. In het geval dat de standpunten verdeeld zijn, worden de standpunten vergeleken en probeert de voorzitter een consensus te ontwikkelen binnen het bestuursorgaan voor een standpunt of voor een bijgestuurd standpunt. Indien dit niet lukt wordt een stemming gehouden binnen het bestuursorgaan omtrent alle standpunten. Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beslissing en de omstandigheden waarbij de beslissing gevallen is worden teruggekoppeld naar de adviesgroepen.

§ 7. De vergadering van het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.

§ 8. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

§ 9. Op verzoek van één van de bestuurders verloopt de stemming geheim.

§ 10. Er wordt voorzien in schriftelijke besluitvorming. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die door alle leden van de vereniging op een digitaal platform waarvan de vereniging eigenaar is, kunnen worden ingezien. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 17. Einde mandaat
§ 1. Het mandaat van de bestuurders eindigt door:
1° het verstrijken van de door artikel 14 verstreken termijnen; 2° de in artikel 15 § 7 vermeldde onverenigbaarheid;
3° vrijwillig ontslag;

4° einde van de opdracht als directeur-coördinator of coördinerend directeur van een scholengemeenschap basisonderwijs;

5° overlijden;
6° wettelijke onbekwaamheid;
7° afzetting door de Algemene Vergadering.

§ 2. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, brengt dit schriftelijk aan de voorzitter ter kennis. Een vrijwillig ontslag van de voorzitter wordt schriftelijk overgemaakt aan de ondervoorzitter, die alle leden van het bestuursorgaan hiervan op de hoogte brengt binnen de zeven dagen na ontvangst.

§ 3. In geval van het einde van een mandaat zoals beschreven in § 1 wordt een ander lid gecoöpteerd binnen het bestuursorgaan. Uit de respectievelijke adviesgroep waartoe het lid behoorde, wordt weliswaar een nieuw lid voorgedragen aan het bestuursorgaan. Binnen het bestuursorgaan wordt de bestuursfunctie daarna tot het einde van het mandaat toegewezen aan een lid uit het nieuw samengestelde bestuursorgaan.

§ 4. Een bestuurder is ontslagnemend na driemaal zonder verwittigen afwezig te zijn gebleven.

Hoofdstuk V. De adviesgroepen Artikel 18. Samenstelling

§ 1. Bij de oprichting zijn twee regionaal gebonden adviesgroepen erkend door de vereniging: DICO-West en DICO-Oost.

§ 2. De adviesgroepen hebben een regionale omschrijving, bepaald door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuursorgaan.

§ 3. De aangenomen leden van de vereniging zijn automatisch lid van één adviesgroep. De plaats van tewerkstelling bepaalt bij voorkeur tot welke adviesgroep men behoort.

§ 4. De adviesgroepen worden geleid door een lid van het bestuursorgaan dat geen voorzitter of ondervoorzitter van de vereniging is.

Artikel 19. Werking
§ 1. De leden nemen deel aan de vergaderingen van de adviesgroep waartoe ze behoren. Deze adviesgroepen

zijn adviserend voor het bestuursorgaan en ondersteunen de activiteiten van de VZW.

Hoofdstuk VI. Begroting en rekeningen Artikel 20. Begroting en rekeningen

§ 1. Het boekjaar van de vereniging liep van 01 september tot 31 augustus vanaf het oprichtingsjaar tot en met 31 december 2016.

§ 2. Vanaf 1 januari 2017 loopt het boekjaar van 1 januari tot 31 december.
§ 3. De stichters brachten voorafgaand een, onder de stichters afgesproken, bedrag in voor de oprichting van

de VZW. Hiermede verviel het betalen van de eerste bijdrage.
§ 4. Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting op.

§ 5. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

§ 6. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt het bestuursorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens het voorgaande boekjaar en spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

Hoofdstuk VII. Ontbinding van de vereniging Artikel 21. Ontbinding en bestemming netto actief

§ 1. In geval van ontbinding van de VZW door de Algemene Vergadering worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan (een) vereniging(en) of instelling(en) die het dichtst de doelstellingen van de ontbonden vereniging nastreeft/nastreven en wordt door de Algemene Vergadering een vereffenaar aangeduid.

§ 2. Ontbinding van de vereniging is slechts mogelijk wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en zo zij wordt aangenomen met een vier vijfde meerderheid van de stemmen.

§ 3. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten de ontbinding aan te nemen met de meerderheid zoals vermeld in § 2 van dit artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De tweede vergadering mag ten vroegste zestien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. § 4. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Artikel 22.
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, is het WVV van toepassing.

Opgemaakt op 1 juli 2020.

Wijzigingen inzake raad van bestuur :

Bij beslissing van 01/07/2020 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders aangenomen :

CALDERS Gerda, Rue des Trois Burettes 48, 1435 Mont-Saint-Guibert, geboren op 05/03/1955, te Antwerpen (reden : ontslag op datum van 01/04/2017)

VANDECASTEELE Christiaan, N/A 13, 8680 N/A, geboren op 10/05/1964, te Oostende (reden : ontslag op datum van 31/12/2016)

FALCONE Pietro, N/A 17, 3680 N/A, geboren op 26/06/1970, te Heusden (Limb.) (reden : ontslag op datum van 31/08/2017)

Bij beslissing van 01/07/2020 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :

DEMEY Joeri, Ossebilkstraat 21, 8211 Zedelgem (Aartrijke), geboren op 29/09/1973, te Brugge (met ingang van 23/05/2020)

ONDERDONK Pascal, Ottergemstraat 104, 9570 Lierde, geboren op 01/10/1964, te Gent (met ingang van 23/05/2019)

EYCKMANS Karine, Vaartstraat 99, 2845 Niel, geboren op 27/05/1971, te Reet (met ingang van 23/05/2019) EGGERMONT Kevin, Lieskensakker 65, 9080 Lochristi, geboren op 27/11/1979, te Gent

DE ROECK Erna, benoemd op 01/06/2017
FELIX Brenda, Waterstraat 47, 1653 Dworp, benoemd op 30/05/2018

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders DE ROECK Erna: ontslag op datum van 01/07/2020

De algemene vergadering heeft volgende personen op 23/05/2019 herbenoemd als bestuurders VAN TENDELOO Ludwig, Adolphe Hullebroeckstraat 104, 9600 Ronse
PEPERMANS Bart, Turfbeemd 35, 2800 Mechele
MAERTENS Marc, Schuttersstraat 1, 8800 Roeselare

WITTOCK Patrick, Nieuwstraat(STE) 60 A000, 9190 Stekene PEETERS Nancy, Marjoleinstraat 98, 1982 Zemst (Elewijt) FELIX Brenda, Waterstraat 47, 1653 Dworp

Het bestuursorgaan is aldus als volgt samengesteld:

VAN TENDELOO Ludwig, Adolphe Hullebroeckstraat 104, 9600 Ronse PEPERMANS Bart, Turfbeemd 35, 2800 Mechele
MAERTENS Marc, Schuttersstraat 1, 8800 Roeselare
WITTOCK Patrick, Nieuwstraat(STE) 60 A000, 9190 Stekene PEETERS Nancy, Marjoleinstraat 98, 1982 Zemst (Elewijt)

FELIX Brenda, Waterstraat 47, 1653 Dworp
DEMEY Joeri, Ossebilkstraat 21, 8211 Zedelgem (Aartrijke) ONDERDONK Pascal, Ottergemstraat 104, 9570 Lierde EYCKMANS Karine, Vaartstraat 99, 2845 Niel EGGERMONT Kevin, Lieskensakker 65, 9080 Lochristi

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

Gemachtigden :

De vereniging wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij kunnen elk afzonderlijk optreden. Enkel het bestuursorgaan, bij monde van de voorzitter, is gemachtigd standpunten in het openbaar in te nemen

Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Voorzitter: FELIX Brenda, Waterstraat 47, 1653 Dworp, aangesteld tot voorzitter op 07/09/2018

Ondervoorzitter: MAERTENS Marc, Schuttersstraat 1, 8800 Roeselare, aangesteld tot ondervoorzitter op 07/09/2018

Secretaris: VAN TENDELOO Ludwig, Adolphe Hullebroeckstraat 104, 9600 Ronse, aangesteld tot secretaris op 06/09/2016

Penningmeester: PEETERS Nancy, Marjoleinstraat 98, 1982 Zemst (Elewijt), aangesteld tot penningmeester op 06/09/2016