Statuten

COORDINATIERAAD DIRECTEURS-COORDINATOREN
BASISONDERWIJS GO! VZW

Leon Spilliaertstraat 29
8400 Oostende

Statuten

Tussen de ondergetekende en hierna vernoemde personen:

1° Chris Vandecasteele, Lavendee 13, 8680 Koekelare
2° Marc Maertens, Schuttersstraat 1, 8800 Roeselare
3° Jimmy De Wandel, Zavellaan 88, 9300 Aalst
4° Ludwig Van Tendeloo, Kruisstraat 4, 9690 Kluisbergen
5° Giuseppina Polimeni, Cipressenstraat 15, 3530 Houthalen
6° Gerda Calders, Rue des 3 Burettes 48, 1435 Mont-Saint-Guibert
7° Geert Van Hoof, Ezenhoek 33, 2590 Berlaar
8° Vera Van Epperzeel,  Klaverweide 5, 2830 Willebroek
9° Alex De Smedt, Pater Vandermoerelaan 18/103, 8420  De Haan

allen van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, en de statuten ervan als volgt vast te leggen:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Naam

§ 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam Coördinatieraad directeurs-coördinatoren Basisonderwijs GO!, afgekort CODICO.

§ 2. Onder het begrip ‘directeur-coördinator’ wordt begrepen de directeurs-coördinatoren in functie en de voorzitters van een scholengemeenschap.

§ 3. Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken die uitgaan van de vereniging moeten haar volledige benaming en adres vermelden, met onmiddellijk daarna de woorden “vereniging zonder winstoogmerk”.

Artikel 2. Zetel

§ 1. De maatschappelijk zetel van de vereniging is gevestigd te Oostende, Spilliaertstraat 29, behorend tot het gerechtelijk arrondissement Brugge.

§ 2. Het secretariaat en het archief van de vereniging bevinden zich in de maatschappelijke zetel. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de werking van het secretariaat en de secretaris voor het bewaren van het archief.

Artikel 3. Opdracht

§ 1. De vereniging heeft tot opdracht de directeurs-coördinatoren en de voorzitters van de scholengemeenschappen basisonderwijs die lid zijn van de vereniging, als groep te vertegenwoordigen in en buiten het onderwijsveld en hen te ondersteunen in hun functie als directeur-coördinator of als voorzitter van een scholengemeenschap.

§ 2. De vereniging wil bovendien:

 1. een adviserend orgaan zijn met betrekking tot het basisonderwijs t.a.v. het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en de overheid.
 2. de verbondenheid tussen de DICO’s en de voorzitters van de scholengemeenschappen bewerkstelligen
 3. de deskundigheid van de DICO’s, de voorzitters van de scholengemeenschappen en andere onderwijsbetrokkenen verhogen
 4. de scholengemeenschappen basisonderwijs van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ondersteunen.

Artikel 4. Werking

§ 1. De vereniging bestaat uit drie organen:

 1. de Algemene Vergadering
 2. een overkoepelende Raad van Bestuur
 3. regionaal gebonden adviesgroepen

Deze drie organen krijgen een welbepaalde plaats binnen een VZW-structuur

§ 2. De werking van de vereniging steunt op volgende principes:

 1. een democratische besluitvorming
 2. de betrokkenheid van elke directeur-coördinator en voorzitter scholengemeenschap basisonderwijs
 3. een transparante werking
 4. een krachtige beleidsvoering
 5. een efficiënte inzet van expertise

§ 3. Deze vijf elementen zijn de uitgangspunten voor de werking van de vereniging op zich en de samenwerking tussen de drie organen. Zij onderschrijven de eigenheid van het GO! en het grondbeginsel waarop het GO! steunt.

Artikel 5. Duur

§ 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering, onder de voorwaarden vermeld in artikel 21 van deze statuten.

§ 2. Het werkingsjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

§ 3. Het eerste werkingsjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Hoofdstuk II. Het lidmaatschap van de vereniging

Artikel 6. Leden

§ 1. Het lidmaatschap van de vereniging is beperkt tot de directeurs-coördinatoren (DICO’s) en de voorzitters van een scholengemeenschap basisonderwijs, behorend tot het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat enkel om effectieve leden.

§ 2. Men kan zich aanmelden als lid door de overschrijving van het lidgeld van de vereniging of door een eenvoudig verzoek via brief of mail t.a.v. de voorzitter. Het aanvaarden van nieuwe leden gebeurt door de Raad van Bestuur, die nagaat of zij voldoen aan de voorwaarden.

§ 3. Een lid wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

§ 4. Lidmaatschap tot de vereniging sluit aanvaarding van de statuten in.

§ 5. De vereniging dient minimaal 9 leden te tellen.

§ 6. De aangenomen leden zijn automatisch lid van één van de adviesgroepen.

Artikel 7. Lidmaatschapsbijdrage

§ 1. De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage waarvan het bedrag bepaald wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

§ 2. De in § 1 bedoelde lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximum 50 euro.

Artikel 8. Ontslag en uitsluiting

§ 1. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet op schriftelijk verzoek van het lid zelf ter attentie van de Raad van Bestuur gestuurd worden.

§ 2. Een lid is ontslagnemend wanneer hij zijn lidmaatschapsbijdrage niet binnen de gestelde termijn betaalt.

§ 3. Er wordt een einde aan het lidmaatschap gesteld wanneer een lid de functie van directeur-coördinator of voorzitter van een scholengemeenschap niet meer uitoefent.

§ 4. De Algemene vergadering is gemachtigd een lid om andere dan in § 1, § 2 en § 3 vermelde redenen te ontslaan. Een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden is in dit geval vereist.

Hoofdstuk III. De Algemene Vergadering

Artikel 9. Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter van de Raad van bestuur en bij diens afwezigheid door het oudste lid.

Artikel 10. Stemming

§ 1. Elk lid heeft bij aanwezigheid of bij volmacht één stem.

§ 2. Elk lid kan de notulen op een digitaal platform waarvan de vereniging eigenaar is, raadplegen.

Artikel 11. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering beschikt over volgende bevoegdheden:

1° de goedkeuring en wijziging van de statuten;

2° de aanvaarding en uitsluiting van leden, op voordracht van de Raad van Bestuur;

3° de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening;

4° de bekrachtiging van de jaarlijkse bijdrage van de leden;

5° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

6° de kwijting aan de bestuurders;

7° de formulering van de beleidslijnen die door de vereniging in haar werking zullen gevolgd worden;

8° de benoeming van vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden;

9° de ontbinding van de vereniging;

10° de goedkeuring van het jaarlijkse werkingsverslag;

11° de oprichting van en wijziging van het aantal adviesgroepen;

12° de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;

13° de kwijting van de commissarissen;

14° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

15° de uitoefening van alle bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of deze statuten.

Artikel 12. Werking

§ 1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens andersluidend in de wet of deze statuten.

§ 2. De Algemene Vergadering kan geldig besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidend in de wet of deze staturen. De onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de beoordeling.

§ 3. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op een geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

§4. Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 5. Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 6. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten de wijzigingen aan te nemen met de meerderheden zoals vermeld in dit artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde. De tweede vergadering mag ten vroegste zestien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§ 7. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Artikel 13. Samenkomst, agenda en notulen

§ 1. De Algemene Vergadering komt ten minste één maal per jaar samen voor het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en van de begroting.

§ 2. Ten allen tijde mag de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

§ 3. De Raad van Bestuur is verplicht een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één van de adviesgroepen hierom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, die in dat geval een Bijzonder Algemene Vergadering houdt binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van het verzoek. Het samenroepen is eveneens verplicht op verzoek van één vijfde van de effectieve leden. In dit geval wordt tot bijeenkomst opgeroepen binnen de 21 dagen en zal de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na bijeenroeping plaatsvinden.

§ 4. Het samenroepen van de Algemene Vergadering gebeurt door de voorzitter van de Raad van Bestuur bij middel van een schrijven aan alle leden dat minstens acht dagen vooraf verstuurd wordt en dag, uur, plaats en agenda vermeldt. Het samenroepen kan ook per e-mail worden verstuurd. Indien de voorzitter belet is, neemt de ondervoorzitter deze taak op.

§ 5. Elk agendapunt dat door één van de adviesgroepen schriftelijk en voorafgaand aan de vergadering is voorgesteld, wordt op de agenda geplaatst. Dit gebeurt tevens als één twintigste van de effectieve leden hierom en op deze wijze hierom vragen.

§ 6. Aan de agenda kunnen bij aanvang van de vergadering punten worden toegevoegd alleen als alle leden aanwezig zijn en eenparig akkoord gaan met de uitbreiding van de agenda.

§ 7. Over de punten die in de rondvraag worden behandeld, kunnen geen beslissingen worden genomen.

§ 8. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die door alle leden van de vereniging, via een digitaal platform waarvan de vereniging eigenaar is, kunnen worden ingezien. Belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de besluiten van de algemene vergadering, hiertoe richten zij een verzoek aan de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk IV. De Raad van Bestuur

Artikel 14. Verkiezing en benoeming

§ 1. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat bij gewone meerderheid de leden van de Raad van Bestuur. Enkel leden van de vereniging kunnen in de Raad van Bestuur zetelen.

§ 2. De Raad van Bestuur wordt verkozen voor een periode van drie opeenvolgende werkingsjaren, het lopende werkingsjaar inbegrepen, ongeacht wanneer de leden zijn ingetreden.

§ 3. De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

§ 4. De verkiezing van de bestuurleden wordt georganiseerd per adviesgroep.

§ 5. Gemotiveerde en naar deskundigheid onderbouwde kandidaturen worden aan de ontslagnemende voorzitter gericht, ten laatste vijf dagen voor de uiterste datum bepaald door de Raad van Bestuur. Wanneer tussentijds nieuwe bestuursleden nodig zijn, kunnen kandidaturen ingediend worden door leden uit de respectievelijke adviesgroepen. Ook deze worden voorafgaand gericht aan de voorzitter.

§ 6. De kandidaten worden geacht bereid te zijn een bestuursfunctie op te nemen.

§ 7. De stemming is geheim.

Artikel 15. Samenstelling

§ 1. De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit vier verkozen leden uit elke adviesgroep.

§ 2. De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en technici.

§ 3. De voorzitter en ondervoorzitter komen elk uit een andere adviesgroep.

§ 4. Elke bestuursperiode wordt het voorzitterschap afwisselend toegewezen aan een bestuurslid van elke adviesgroep, uitgezonderd bij ontstentenis van kandidaturen.

§ 5. De functie van voorzitter kan slechts voor één periode van drie jaar aan eenzelfde persoon worden toegewezen, uitgezonderd bij ontstentenis van kandidaturen.

§ 6. Indien de voorzitter niet bij consensus kan worden bepaald binnen het bestuur, verkiezen de leden van de vereniging de voorzitter onder de kandidaten bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 7. Zijn uitgesloten van het voorzitterschap, zij die kandidaat zijn voor of bekleder zijn van een politiek mandaat; zij die geen functie meer uitoefenen van directeur-coördinator of voorzitter van een scholengemeenschap basisonderwijs; zij die voorzitter, bestuursverantwoordelijke of communicatieverantwoordelijke zijn van een vereniging/scholengroep/associatie die activiteiten organiseert, adviezen formuleert en communicatie verzorgt omtrent onderwijsgebonden thema’s. De functie van algemeen directeur is onverenigbaar met een bestuursfunctie binnen de vereniging.

§ 8. De akten betreffende de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de bestuurders worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

§ 9. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan met betrekking tot de activiteiten van de vereniging; hun aansprakelijkheid is beperkt tot het mandaat dat hun werd toevertrouwd.

§ 10. Indien door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutaire minimum van 4 per adviesgroep, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

§ 11. Alle bevoegdheden die de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur.

§ 12. De vereniging wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Enkel de Raad van Bestuur, bij monde van de voorzitter, is gemachtigd standpunten in het openbaar in te nemen. Deze standpunten beperken zich tot de in artikel 3 vermelde doelen.

§ 13. De stichters organiseren de eerste verkiezingen voor de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Artikel 16. Werking

§ 1. De Raad van Bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar.

§ 2. Wanneer een derde van de bestuurders erom vraagt, en telkens het belang van de vereniging het vereist, komt de Raad van Bestuur bijeen op uitnodiging van de voorzitter of bij diens ontstentenis op uitnodiging van de ondervoorzitter. De oproepingsbrief bevat dag, uur, plaats en agenda. De oproepingsbrief kan ook per e-mail worden verstuurd.

§ 3. De Raad van Bestuur vraagt aan de adviesgroepen standpunten voor beslissingen die ze wenst te nemen of licht de beslissingen toe die ze voorlopig heeft genomen bij hoogdringendheid.

§ 4. De Raad van Bestuur oefent alle bevoegdheden uit die door de wet of door de statuten niet aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

§ 5. De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen en aanvullingen gebeuren op dezelfde manier.

§ 6. De Raad van Bestuur behartigt de standpunten van de adviesgroepen. In het geval dat de standpunten verdeeld zijn, worden de standpunten vergeleken en probeert de voorzitter een consensus te ontwikkelen binnen de Raad van Bestuur voor een standpunt of voor een bijgestuurd standpunt. Indien dit niet lukt wordt een stemming gehouden binnen de Raad van Bestuur omtrent alle standpunten. Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beslissing en de omstandigheden waarbij de beslissing gevallen is worden teruggekoppeld naar de adviesgroepen.

§ 7. De vergadering van de Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.

§ 8. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

§ 9. Op verzoek van één van de bestuurders verloopt de stemming geheim.

§ 10. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die door alle leden van de vereniging op een digitaal platform waarvan de vereniging eigenaar is, kunnen worden ingezien.

Artikel 17. Einde mandaat

§ 1. Het mandaat van de bestuurders eindigt door:

1° het verstrijken van de door artikel 14 verstreken termijnen;

2° de in artikel 15 § 7 vermeldde onverenigbaarheid;

3° vrijwillig ontslag;

4° einde van de opdracht als directeur-coördinator of voorzitter van een scholengemeenschap basisonderwijs;

5° overlijden;

6° wettelijke onbekwaamheid;

7° afzetting door de Algemene Vergadering.

§ 2. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, brengt dit schriftelijk aan de voorzitter ter kennis. Een vrijwillig ontslag van de voorzitter wordt schriftelijk overgemaakt aan de ondervoorzitter, die alle leden van de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte brengt binnen de zeven dagen na ontvangst.

§ 3. In geval van het einde van een mandaat zoals beschreven in § 1 wordt de functie toegewezen aan een ander lid van de Raad van Bestuur. Uit de respectievelijke adviesgroep waartoe het lid behoorde, wordt een nieuw lid verkozen en voorgedragen aan de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Bestuur wordt de bestuursfunctie daarna tot het einde van het mandaat toegewezen aan een lid uit de nieuw samengestelde Raad van Bestuur.

§ 4. Een bestuurder is ontslagnemend na driemaal zonder verwittigen afwezig te zijn gebleven.

Hoofdstuk V. De adviesgroepen

Artikel 18. Samenstelling

§ 1. Bij de oprichting zijn twee regionaal gebonden adviesgroepen erkend door de vereniging: DICO-West en DICO-Oost.

§ 2. De adviesgroepen hebben een regionale omschrijving, bepaald door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur.

§ 3. De aangenomen leden van de vereniging zijn automatisch lid van één adviesgroep. De plaats van tewerkstelling bepaalt bij voorkeur tot welke adviesgroep men behoort.

§ 4. De adviesgroepen worden geleid door een lid van de Raad van Bestuur die geen voorzitter of ondervoorzitter van de vereniging is.

Artikel 19. Werking

§ 1. De leden nemen deel aan de vergaderingen van de adviesgroep waartoe ze behoren. Deze adviesgroepen zijn adviserend voor de Raad van Bestuur en ondersteunen de activiteiten van de VZW.

Hoofdstuk VI. Begroting en rekeningen

Artikel 20. Begroting en rekeningen

§ 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 01 september tot 31 augustus.

§ 2. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

§ 3. De stichters zullen voorafgaand een, onder de stichters afgesproken, bedrag inbrengen voor de oprichting van de VZW. Hiermede vervalt het betalen van de eerste bijdrage.

§ 4. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting op.

§ 5. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

§ 6. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens het voorgaande boekjaar en spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

Hoofdstuk VII. Ontbinding van de vereniging

Artikel 21. Ontbinding en bestemming netto actief

§ 1. In geval van ontbinding van de VZW door de Algemene Vergadering worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan (een) vereniging(en) of instelling(en) die het dichtst de doelstellingen van de ontbonden vereniging nastreeft/nastreven en wordt door de Algemene Vergadering een vereffenaar aangeduid.

§ 2. Ontbinding van de vereniging is slechts mogelijk wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en zo zij wordt aangenomen met een vier vijfde meerderheid van de stemmen.

§ 3. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten de ontbinding aan te nemen met de meerderheid zoals vermeld in § 2 van dit artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De tweede vergadering mag ten vroegste zestien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§ 4. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 22.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, is de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd, van toepassing.